གདོང་ཤོག

རིག་གནས་བཅུའི་རྣམ་གཞག

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དུས་མཁྱེན་རྒྱལ་པོ་ནི། །      སྙན་ངག་མཁན་ཚེ་བདེ་གཤེགས་རྩྭ་མཆོག་ལ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་བསྟོད་ནས་ཀྱང༌། ། དང་པོར་བྱང་ཆུབ་……